Financiële verantwoording 2012

Bijdragen en Subsidies 2012 2012
Totaal € 25.057
Algemenelasten:
Doorberekende salarislasten € 29.361
Bijdragen € 24
Banklasten € 42
Reislasten € 13.497
Representatielasten € 0,00
Accountantlasten € 928
Congreslasten € 2.857
€ 46.709
Resultaat € 21.652 –

 

Balans per 31-12-2012:
Activa     Passiva
Kortlopende tegoeden  € – Eigen Vermogen  € 10.499
Liquide middelen  € 15.487 Kortlopende schulden  € 4.988
Totaal  € 15.487      € 15.487