Financiële verantwoording 2018

Bijdragen en Subsidies 2018      
         
Bijdragen ter nagedachtenis van Julie Hoofwijk € 2.912      
Totaal    € 2.912    
         
Algemene lasten:        
Banklasten € 65      
Software € 154      
Accountantslasten € 1.210-      
    € 990 –    
Resultaat (Winst) 2018   € 3.903    

 

Balans per 31-12-2018:        
         
Activa     Passiva  
         
Kortlopende tegoeden  € –   Eigen Vermogen  € 2.969
Liquide middelen  € 2.986   Kortlopende schulden  € 17
         
Totaal  € 2.986      € 2.986