Financiële verantwoording 2016

 

Bijdragen en Subsidies 2016
Continium € 14.750
Totaal  € 14.750
Algemene lasten:
Doorberekende salarislasten € —
Bijdragen t.b.v. Continium € 15
Banklasten € 70
Reislasten t.b.v. Continium € 621
Software € 29
Software t.b.v. Continium € 767
Accountantslasten € —
Congreslasten € —
€ 1.501

 

Balans per 31-12-2016:
Activa     Passiva
Kortlopende tegoeden  € – Eigen Vermogen  € 20.645
Liquide middelen  € 21.873 Kortlopende schulden  € 1.228
Totaal  € 21.873      € 21.873