Financiële verantwoording 2015

Bijdragen en Subsidies 2015
Totaal € 4.817  
Algemenelasten:
Doorberekende salarislasten
Bijdragen
Banklasten € 70
Reislasten
Representatielasten
Accountantlasten
Congreslasten

 

Balans per 31-12-2012:
Activa     Passiva
Kortlopende tegoeden  € – Eigen Vermogen  € 7.396
Liquide middelen  € 8.621 Kortlopende schulden  € 1.225
Totaal  € 8.621      € 8.621