Financiële verantwoording 2013

Bijdragen en Subsidies 2013 2013
Totaal € 47.000
Algemenelasten:
Doorberekende salarislasten € 27.400
Bijdragen € 0
Banklasten € 40
Reislasten € 17.960
Representatielasten € 100
Accountantlasten € 1.230
Congreslasten € 0
€ 46.729
Resultaat € 271

 

Balans per 31-12-2013:
Activa     Passiva
Kortlopende tegoeden  € – Eigen Vermogen  € 10.770
Liquide middelen  € 15.451 Kortlopende schulden  € 4.682
Totaal  € 15.451      € 15.451