2018

Toelichting op de financiële overzichten van SIDVO
Deze toelichting is gebaseerd op de formele stukken van de Stichting SIDVO w.o. de statuten, beleidsplan en jaarverslagen (zie ook de overige pagina’s).

De Stichting Innovatie en Distributie Voorlichting Orgaandonatie (SIDVO) ontwikkelt, evalueert, innoveert, beheert, distribueert en beheert op (wetenschappelijke en Design Research and Design Thinking) basis voorlichting(sprogramma’s) over orgaandonatie. Voorts stelt SIDVO zich ten doel om de voorlichting over orgaandonatie te meten op gebruik, waardering, gedrag, acceptatie en effect van de programma’s om zodoende donorregistratie te bevorderen. SIDVO werkt daartoe o.a. samen met het MUMC (zie ook bewustregistreren.mumc.nl).

De samenwerking ziet toe op administratieve ondersteuning en financiering van o.a de lesprogramma’s in het kader van donorvoorlichting voor middelbare scholen.

Voorts verricht SIDVO verdere handelingen, die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Daartoe behoren contacten met het onderwijsveld en het leggen van contacten met organisaties in binnen- en buitenland.

Geldwerving
SIDVO ontvangt donaties of subsidies steun van derden.

Het beheer van het vermogen van SIDVO
Het beheer van het vermogen gebeurt via het dagelijks bestuur van de Stichting. En met goedkeuring van het algemeen bestuur.

Besteding van het vermogen van SIDVO
De bestedingen in met name de voorgaande jaren bestaan uit:

  • Initiëren, coördineren en begeleiden van elders uitgevoerd onderzoek;
  • Advisering over en verzorgen van voorlichting over orgaandonatie en -transplantatie;
  • Werven, promoten, coördineren, en begeleiding van docenten bij het ontwikkelen en gebruik van SIDVO-lespakketten software, (web)onderhoud en banklasten.

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk door vrijwilligers of om niet gedaan.

Financiële verslaglegging 2018
Het verslag is op 6-6-2019 vastgesteld door het algemeen bestuur.